Loading…
Loading…

Kim jesteśmy

ZAUFAJ SPECJALISTOM

Oferujemy paletę usług i rozwiązań wspierających biznes. Nasza oferta to proste, komplementarne i skuteczne rozwiązania z zakresu outsourcingu bezpieczeństwa, które wspierają naszych Klientów, przy jednoczesnej efektywnej minimalizacji kosztów. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pełni w tym przypadku funkcję wspomagającą, ale w wielu przypadkach decydującą również o sukcesie lub porażce, o zysku lub stracie i wreszcie o rozwoju bądź upadku danego przedsiębiorcy. Nasze usługi kierujemy do Przedsiębiorców, których działalność  wymaga stałej lub jednorazowej analizy zagrożeń oraz przygotowania rozwiązań systemowych wspierających stabilność  prowadzonego biznesu, a tym samym redukcję potencjalnych strat.

Kim Jesteśmy?

Fundamentami naszej firmy są specjaliści z zakresu  ochrony i bezpieczeństwa, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zdobywali jako operatorzy jednostek specjalnych (GROM, JWK, BOR)  i policji (BOA). Współpracujemy z instruktorami rządowych ośrodków szkoleniowych, agencjami detektywistycznymi, kancelariami prawnymi oraz firmami konsultingowymi. 

Co robimy?

Strategicznymi obszarami naszego działania są analizy bezpieczeństwa firm i instytucji, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym, wywiad gospodarczy oraz techniki kontr inwigilacyjne ( „wykrywanie podsłuchów”), transporty i szkolenia specjalistyczne a także ochrona osobista typu VIP. Ponadto specjalizujemy się w projektowaniu zaawansowanych technicznych systemów bezpieczeństwa a także oferujemy zarządzanie projektami związanymi z ich budową i wdrożeniem.

Nasz Odpowiedzialność.

W naszej branży słowo „Odpowiedzialność” ma szczególny wydźwięk. Stawiamy sobie wysokie wymagania, traktując ich realizację właśnie, jako odpowiedzialność. Dzięki takiemu podejściu, możemy z pełnym przekonaniem odpowiadać za powierzone nam bezpieczeństwo naszych klientów i ich najbliższych. Bardzo cenimy sobie zaufanie, jakim nas obdarzono.

Posiadamy aktualną Koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia, która w Polsce jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania koncesji określającej zakres i formę jej prowadzenia przez Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, z późn. zm.) Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA zajmuję się udzielaniem, odmową udzielania, zmianą odmową zmiany, ograniczeniem i cofaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Posiadamy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) 99PAH. Identyfikuje on Amodeus Sp. z o. o. w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwia dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.
Kadra zarządzająca posiada certyfikaty ISO 8000 Master Data Quality Manager, które potwierdzają stosowanie najwyższych, globalnych standardów jakości danych i danych podstawowych w przedsiębiorstwie. Na całym świecie agencje rządowe w największych gospodarkach zaangażowanych w nadzór i regulację rynków finansowych i towarowych, telekomunikacji, mediów, zaawansowanych technologii i wojska przyjęły szeroki zakres strategii danych podstawowych ISO 8000. Norma jest opracowywana przez komitet techniczny ISO TC 184, systemy automatyki i integracji, podkomitet SC 4, dane przemysłowe. Podobnie jak inne normy ISO i IEC, ISO 8000 jest chronione prawem autorskim i nie jest swobodnie dostępne.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Ochrony, która jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy. Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.
Kadra zarządzająca jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych skupiającego się na bezpieczeństwie danych w każdej organizacji w myśl Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 Nr 182 poz. 1228) które jest samorządnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych o jednocześnie członkiem federacji organizacji proobronnych w Polsce. 
Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, samorządnej i niezależnej organizacji skupiającej wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce. Podstawowym celem związku jest ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego. Związek aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwraca na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.
Posiadamy dobrowolną i dodatkową polisę z tytułu prowadzonej działalności do kwoty 2.000.000,00 PLN, której gwarantem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. Treścią ustawy o ochronie osób i mienia przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE

 

BEZPIECZNIE • DYSKRETNIE • SKUTECZNIE • PROFESJONALNIE